Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Κρατική ενίσχυση έως και 24.000 ευρώ μηνιαίως σε κάθε Έλληνα αλιέα

Θα ήθελα να ενημερώσω τους επαγγελματίες αλιείς της Π.Ε. Καβάλας πως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και ο Υφυπουργός, Κώστας Σκρέκας αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στον κλάδο της Αλιείας η πανδημία του κορωνοϊού, υπέγραψαν απόφαση στην οποία προβλέπεται σημαντική ενίσχυση των Ελλήνων αλιέων με ποσά τα οποία φτάνουν ακόμη και τα 24.000 ευρώ μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε ικανοποίηση του αιτήματος μου, όπως είχε εκφραστεί στον Υπουργό στις επιμέρους συναντήσεις που είχαν τους μήνες μετά την άρση των μέτρων περιορισμού για την πρόληψη διασποράς της πανδημίας. Είχα επισκεφθεί την Ιχθυόσκαλα Καβάλας, είχα συζητήσει με τους επαγγελματίες αλιείς για τις επιπτώσεις που είχε η επιδημική κρίση στις δραστηριότητες τους και είχα δεσμευθεί να προσπαθήσω για την αποκατάσταση τους.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Μέτρου 3.1.9 του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 το οποίο αφορά την «προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης Covid-19».

Η απόφαση αυτή ενισχύει έναν σημαντικό αριθμό αλιέων ιδιοκτητών  μηχανότρατας, γρι-γρι, σκαφών παράκτιας αλιείας καθώς και σκαφών που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά είδη, οι οποίοι αποτελούν τους στυλοβάτες της αλιευτικής παραγωγής της πατρίδας μας. 

Πιο αναλυτικά, στόχος είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της προσωρινής παύσης της δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19. H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1ης Μαρτίου και μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί στηνΠρόσκληση. Επίσης, η κρατική ενίσχυση δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών για κάθε σκάφος, με την προϋπόθεση πως δεν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση και δεν  χρηματοδοτούνται από άλλο Ενωσιακό ή Εθνικό πρόγραμμα (deminimis).

Όσον αφορά τους δικαιούχους, ορίζεται ότι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Σχετικά με τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους,  θα πρέπει: α) να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ) και τα στοιχεία της άδειας και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για τον επανέλεγχο των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του σκάφους και τη διόρθωση των σφαλμάτων, β) να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον απαιτείται) σε ισχύ, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη, όσο και κατά καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους, και γ) να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

Τρίτον, τονίζεται ότι οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους που:
α) συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, (Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης), β) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα (deminimis) ή/και δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης, και
γ) τα σκάφη τους έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τέλος, όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης, αυτό θα υπολογιστεί ανάλογα με το είδος του σκάφους όπως παρακάτω:

Μηχανότρατες: Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται ώς 189,33 (€/GT), με ελάχιστη μηνιαία τα 10.000 ευρώ και μέγιστη μηνιαία τα 24.000 ευρώ

Γρι-γρι: Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται ώς 343,58 (€/GT), με ελάχιστη μηνιαία τα 8.000 ευρώ και μέγιστη μηνιαία τα 24.000 ευρώ

Σκάφη που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά είδη: Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται ώς 450,5 (€/GT), με ελάχιστη μηνιαία τα 4.000 ευρώ και μέγιστη μηνιαία τα 15.000 ευρώ

Σκάφη Παράκτιας Αλιείας: Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται ώς 267,75 (€/GT), με ελάχιστη μηνιαία τα 900 ευρώ και μέγιστη μηνιαία τα 4.500 ευρώ

Σημειώνεται πως η ανωτέρω μεθοδολογία υπολογισμού των αποζημιώσεων θα οριστικοποιηθεί μετά από τη χορήγηση σχετικής σύμφωνης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.

Ευχαριστώ τον Υπουργό και τον Υφυπουργό για τις καίριες και αποτελεσματικές αποφάσεις που λαμβάνουν προκειμένου να κρατήσουμε όρθια την επαγγελματική αλιεία, λαμβάνοντας υπόψη πως η Ιχθυόσκαλα Καβάλας αποτελεί τη μεγαλύτερη σε εκφορτώσεις στη χώρα μας. Οι επαγγελματίες αλιείς γνωρίζουν πως στεκόμαστε δίπλα τους και συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας…